سوگندنامه

در این هنگام که با افتخار به عضویت مشاورین املاک نایل آمده و حرفه شریف مدیریت و مشاورت املاک را

با احترام به قانون و رعایت حقوق دیگران پی میگیرم به پروردگار قادر متعال سوگندیاد میکنم که همیشه

اخلاق حرفه ای قوانین و نظامات را مد نظر داشته جز راستی و درستی دقت و صداقت منظوری نداشته

هرگز بر خلاف شرافت مقدس انسانی شان حرفه ای خود و همکارانم اقدام و اظهار ننمایم و در اجرای وظایف

و تکالیف شهروندی با ارباب رجوع و اصحاب معاملات با کمال ادب و بی طرفی رفتار نموده و مشاوره بدهم.