زمان آن رسیده شما نیز صاحب زندگی لوکس در شمال شوید